ชุดวิเศษข้ามมิติ

เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องแต่งตัว 

แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ

จัดตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อย นําของที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน