ป่าดอย บ้านของเรา

สื่อสารให้เห็นภาพเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของป่าและดอย

เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า และสรรพชีวิตน้อยใหญ่ที่พึ่งพิงกัน 

เมื่อใดที่โลกไร้ป่า ก็เสมือนคนเราไม่มีบ้านให้อาศัยนั่นเอง

กิจกรรม เล่น สร้าง สุข หลังอ่านนิทาน

อ่านนิทาน โดย เชียงใหม่อ่าน