มาลีเรียนรู้สระ 

เป็นหนังสือที่นำสระมาแต่งเป็นนิทาน

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สระ 18 ตัว

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน