ผจญภัยในป่าฮาลาบาลา

นิทานเพื่อใช้เสริมสร้างทักษะพื้นฐานการแยกแยะเสียง

และทักษะการบอกสีด้วยความเร็ว

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน