ลัดดาเด็กขยัน

เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านสระอะ

จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน

เนื้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสวยงาม

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน