อัศวินจิ๋วผจญภัยในร่างกาย

เป็นเรื่องของการทําความดีผ่านห้องนํ้า

การทําความสะอาดห้องนํ้า การชําระล้างร่างกายให้สะอาด เข้าห้องนํ้าตรงเวลา

กิจกรรมหลังอ่านนิทาน