preloader

เพลงละอ่อน บทร้องกล่อมเด็กแบบล้านนา สำเนียงไพเราะทั้งถ้อยคำคล้องจอง และความหมายบ่งบอกถึงความรักและห่วงใยของพ่อแม่

การเเล่นสนุกสนานของเด็ก วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเหนือ

แหล่งข้อมูล TK Park

แชร์หน้านี้

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน