preloader

นางฟ้าของจุก เป็นสื่อหนังสือที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส

ที่อาสาสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อการอยู่ดีมีสุข สำหรับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ด้วยการให้ความรู้ผ่านหลักสูตรและสื่อการสอนที่มีรูปแบบสวยงาม ทำให้เด็กสนใจเรียนรู้

เกิดกระบวนการคิด เข้าใจและจดจำเรื่องราวต่างๆ

ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้มากขึ้น

แชร์หน้านี้

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมกิจกรรม

  ขอบคุณ

  ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

  ทีมงาน ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์
  มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน